Faglige forbehold for diamant-entrprenørarbejde

1. Afsætning og opmærkning påhviler bygherren. Bygherren skal undersøge og sikre, at der ikke er kabler, rørinstallationer m.v. på bore/skære stedet. Nærliggende kabler, rørinstallationer m.v. skal af sikkerhedsmæssige grunde være afbrudt, mens arbejdet foregår.

2. Hvis ikke andet er oplyst i udbudsmaterialet, er tilstøbning, til muring m.v. ikke medregnet. Reparation af huller m.v. efter fastgørelse af materiel er ikke medregnet i tilbuddet. Hvis der i entreprisen indgår, at bygherre skal levere stillads, skal der være lovliggjorte adgangsveje (indvendige trapper).

3. Tilbudsgiver er uden ansvar for:

 • a. Vandskade opstået ved at vand fra bore/skærearbejdet finder vej gennem hulrum, nedlagte eller uoplyste installationer eller lignende, i væg eller etageadskillelse, hvor igennem bore/skærearbejdet sker.
 • b. Misfarvning af bygningsdele m.v. på grund af bore/skæreslam. Det er bygherres pligt at sikre afpropning. Hvorfor tilbudsgiver ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader.
 • c. Overskæring af kabler, rørinstallationer m.v. – og disse skal i øvrigt af sikkerhedsmæssige grunde være afbrudt, mens arbejdet foregår. Desuden er skade på ejers, lejeres og 3. mands ejendele, i forbindelse med arbejdet, entreprenøren uvedkommende og bygherre tilpligter at friholde entreprenøren for ethvert krav, der rejses mod entreprenøren i den anledning.
 • d. Hullernes hensigtsmæssige placering og konstruktionens efterfølgende stabilitet, idet bygherren er ansvarlig for forudgående at sikre sig statiske forhold er fuldt ud forsvarlige.
 • e. Tilbudsgiver påtager sig ingen økonomiske ansvar for tidsforlængelse af entreprisen, som følge af materialernes beskaffenhed, driftstop af materiel, samt manglende leverance af sliddelene til bore/skære materiellet.
 • f. Der indledes reparation af huller i underlaget efter fastgørelse af materiel, som entreprenøren monterer i forbindelse med udførelse af sit arbejde.

4. I tilbuddet er der ikke medtaget udtagning og bortfjernelse af klodser.

5. Der tages forbehold for ekstraudgifter som følge af:

 • a. Langsgående jern samt usædvanlig kraftig armering (over Ø 14 mm) samt betonkvalitet over 40 Mpascal, hvis dette ikke er oplyst i udbudsmaterialet.
 • b. Spildtid f.eks. forårsaget af andre håndværkere, manglende afsætning, mangel på vand eller elektricitet.
 • c. At arbejdet skal udføres i frostvejr.
 • d. Afdækning mod støvgener.
 • e. Vand og elektricitet skal forefindes max. 40 m fra arbejdsstedet.
 • f. Priserne er baseret på, at arbejdet kan foretages stående på gulvet, opstilling af stillads og lignende beregnes særskilt.
 • g. Afdækning med plast og lignende beregnes særskilt.
 • h. Ventetid grundet entreprenørens manglende mulighed for at udføre arbejdet.
 • i. Arbejdssted skal være ryddeligt og klargjort.
 • j. Tilbuddet er givet ud fra bygherres oplysninger om størrelse, dimensioner og mængder.
 • k. Bortkørsel af opsuget borer/skæreslam fra byggeplads.